De vrouwenvereniging heeft het afgelopen jaar haar 60-jarig jubileum herdacht, waar zij de HEERE voor dankzeggen met de woorden uit Psalm 18:33 ‘Het is God, Die mij met kracht omgordt, en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt’.

44 leden in de leeftijd van 26 tot bijna 90 jaar, onderzoeken de Bijbel in een open en hartelijke sfeer. Vanaf september komen we op donderdagavond om de twee á drie weken bij elkaar in ‘De Overkant’. We beginnen de avond om 19.45 uur en besluiten rond 21.45 uur. Op onze bijeenkomsten staat de bestudering van Gods Woord centraal. Komend seizoen hopen we met elkaar na te denken over: ‘Het leven van Mozes.’ We gebruiken daarvoor het Bijbelstudieboekje dat speciaal voor vrouwenverenigingen is uitgegeven en verzorgd is door predikanten uit de HHK. Eén van de leden verzorgt een inleiding of leest deze voor uit het Bijbelstudieboekje, wat overigens geen verplichting is. Daarna worden de vragen in kleine groepjes en later in breder verband besproken. Naast de Bijbelstudieavonden zal dit seizoen twee keer een spreekster uitgenodigd worden. Ook hopen we de landelijke bondsdag, de toerustingsdag en regioavond bij te wonen, wat de verbondenheid door middel van Gods Woord met andere verenigingen versterkt.

Het gezamenlijk verdiepen in wat de HEERE tot ons zegt in Zijn Woord is ons hoofddoel. Daarnaast schept het ook een band om elkaar te spreken in de pauze of tijdens de koffieochtend. Bijeenkomsten de jaarvergadering of een gezellig etentje aan het eind van het jaar, werken daar ook aan mee. Verder wil de vereniging meeleven met zieken door middel van het sturen van een kaart. Ook bezoeken de leden alleenstaande ouderen uit de gemeente, als daar behoefte aan is.

Voor alle vrouwen uit onze gemeente geldt een hartelijk welkom! Schroom niet om vrijblijvend een verenigingsavond te bezoeken. Als u vragen hebt stel ze gerust aan één van de bestuursleden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld om met elkaar verwachtingsvol uit te zien naar de werking van Gods Geest tijdens de verenigingsavonden! Hartelijke groeten, het bestuur.

Bankrekeningnummer NL11 RABO 033.53.30.312 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek