Geboorte
Bij de geboorte van een kind ontvangen zowel de predikant als de scriba graag bericht in de vorm van een geboortekaartje. Ook een telefoontje wordt op prijs gesteld. De predikant  brengt samen met zijn vrouw een bezoek.

Huwelijksbevestiging
Bruidsparen, die Gods zegen over hun huwelijk willen vragen in een kerkdienst, worden verzocht geruime tijd van te voren met de predikant contact op te nemen. Datum en tijd van de huwelijksdienst kunnen dan worden vastgelegd. Het bruidspaar ontvangt een brief van de kerkenraad waarin zowel principiële als zakelijke aspecten rondom de trouwdag aan de orde worden gesteld. Het bruidspaar dient ook contact op te nemen met de secretaris van de kerkvoogdij. De kerkvoogdij regelt voor de huwelijksdienst de beschikbaarheid van het kerkgebouw, koster en organist. Ter voorbereiding op het huwelijk wordt huwelijkscatechese gegeven. Dit wordt verzorgd door de predikant.  Het gaat hierbij om enkele avonden, waarop samen met anderen wordt nagedacht over o.a. het huwelijksformulier. In de huwelijksdienst wordt door de ouderling van dienst namens gemeente en kerkenraad als geschenk een huwelijksbijbel overhandigd. De kerkenraad gaat er vanuit dat de stijl van de gehele bruiloft in overeenstemming is met de huwelijksdienst. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als er wereldse muziek ten gehore wordt gebracht. Dit gedrag verdraagt zich niet met de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Ook de bruiloftskleding dient hiermee in overeenstemming te zijn.

Huwelijksjubilea
Er wordt, indien gewenst, aandacht besteed aan de volgende huwelijksjubilea: 25, 40, 50 jaar en daarna elke vijf jaar. Meestal wordt er voorbede gedaan in de eredienst, een stukje in ‘De Zaaier’ geschreven en door de predikant wordt een bezoek gebracht. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen gedaan. De predikant zal u hierover benaderen.

Verjaardagsbezoek
In de afgelopen jaren werden gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn jaarlijks rondom hun verjaardag bezocht. Met de even leeftijden kon u de predikant verwachten en op de oneven leeftijden bracht uw wijkouderling u een bezoek. Vanaf 2019 zal deze regeling iets veranderd worden. Gezien het toenemende aantal vitale ouderen en de verhoging van de AOW leeftijd heeft de kerkenraad besloten om de ouderen vanaf hun 75e jaar te gaan bezoeken. De pastoraal werker bezoekt dan de even leeftijden vanaf 75 jaar; de predikant de even verjaardagen vanaf 80 jaar.
Bij sommige echtparen wordt een uitzondering gemaakt om te voorkomen dat kort na elkaar door dezelfde persoon een verjaardag bezoek wordt gebracht.
Aan de verjaardagen tot 75 jaar zal dus vanuit de kerk geen bijzondere aandacht meer geschonken worden! Natuurlijk blijft het wel mogelijk dat er los van een verjaardag een bezoek gebracht wordt. Een telefoontje naar de pastorie is daarvoor voldoende.
Voor alleenstaande gemeenteleden boven de 85 jaar geldt, dat zij in het jaar waarin ze een oneven leeftijd bereiken naast het verjaardag bezoek van de wijkouderling op een ander moment –meestal in de zomertijd- een bezoek van de predikant ontvangen. 

Ziekte
Bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis of verpleeginrichting wordt het zeer op prijs gesteld, dat u de predikant daarvan in kennis stelt. Eventueel ziekenhuisbezoek wordt meestal door de predikant gedaan. In voorkomende gevallen kan één van de ouderlingen op bezoek komen. Bezoeken aan verpleeghuizen worden door de predikant, de pastoraal medewerker of de wijkouderling gedaan. De frequentie daarvan hangt af van de omstandigheden.

Overlijden
Voor pastorale zorg rondom het sterven, mag u te allen tijde een beroep doen op de kerkenraad. In principe is de kerkenraad bereid om elke avond tussen sterven en begraven met de rouwende familie de dag te besluiten met Gods Woord en gebed. Dit geldt eveneens voor het afsluiten van de condoleance; dit wordt gewoonlijk door de wijkouderling gedaan.

Het is om verschillende redenen van belang om bij een overlijden de predikant zo spoedig mogelijk te informeren. De predikant zal daarna een bezoek brengen aan de rouwende familie. Naast de geestelijke dingen zullen ook de praktische zaken rondom de rouwplechtigheid besproken worden. De kerkenraad vindt het van belang dat de overledene tijdens de begrafenis ter aarde wordt besteld; de kist wordt dus in het graf neergelaten. Tevens wordt u gewezen op het dragen van gepaste rouwkleding. Vorm en inhoud zijn ook in deze omstandigheden aan elkaar verbonden. Het is mogelijk om na de begrafenis ‘rouw in de kerk’ te brengen. De familie zit dan de zondagse eredienst na het begraven, voorin de kerk. Aan het einde van de dienst verlaat de rouw dragende familie in stilte (na de kerkenraad) als eerste het kerkgebouw. Families die ‘rouw in de kerk’ willen brengen, worden verzocht dit tijdig aan te geven.

Het is verder gebruikelijk dat de namen van de overledenen in de oudejaarsdienst voorgelezen worden. Gedenk te sterven.

Huisbezoek
In de maanden oktober t/m april worden er door de ouderlingen huisbezoeken afgelegd. De gemeente wordt verzocht om de meeste andere zaken, als het gaat om het afspreken van het huisbezoek, als secundair te beschouwen. Huisbezoek is een belangrijk en een niet zo gemakkelijk werk. Daarom is een biddende voorbereiding van zowel ambtsdragers als gemeenteleden nodig. Huisbezoek wordt ook wel zielszorg genoemd. Er mag aandacht zijn voor de tijdelijke omstandigheden, maar het gaat er vooral om hoe het met uw ziel is voor de eeuwigheid. Tijdens dit bezoek wordt aandacht besteed aan de uitwerking van de prediking en aan het gebruik van de middelen der genade. Het wordt bijzonder op prijs gesteld dat de kinderen, voor zover dat mogelijk is, bij het huisbezoek aanwezig zijn.

Bezoeken pastoraal medewerker
Naast de bezoeken door ouderlingen en predikant worden er ook bezoeken afgelegd door de pastoraal medewerker, de heer C.A. van den Brink. Hij ondersteunt bij het ziekenbezoek en zal daarnaast ouderen bezoeken (zie verder verjaardag bezoek). De pastoraal medewerker is meestal op de dinsdagen werkzaam in de gemeente.