Geboorte
Bij de geboorte van een kind ontvangen zowel de predikant als de scriba graag bericht in de vorm van een geboortekaartje. Ook een telefoontje naar de predikant wordt op prijs gesteld. De predikant brengt samen met zijn vrouw een kraambezoek.

Huwelijksbevestiging
Bruidsparen, die Gods zegen over hun huwelijk willen vragen in een kerkdienst kunnen daarvoor (minstens drie maanden van tevoren) met de predikant contact zoeken. Het bruidspaar dient ook contact op te nemen met de secretaris van de kerkvoogdij. De kerkvoogdij regelt voor de huwelijksdienst de beschikbaarheid van het kerkgebouw, koster en organist.

Het bruidspaar ontvangt een brief van de kerkenraad waarin een aantal zaken rondom de trouwdag aan de orde worden gesteld. Ter voorbereiding op het huwelijk wordt huwelijkscatechese gegeven door de predikant. Het gaat hierbij om drie avonden. De huwelijksdienst wordt geleid door de eigen predikant.

Huwelijksjubilea
Er wordt, indien gewenst, aandacht besteed aan de volgende huwelijksjubilea: 25, 40, 50 jaar en daarna elke vijf jaar. Er wordt dankzegging gedaan in de eredienst en een stukje in ‘De Zaaier’ geschreven. Door de predikant wordt samen met zijn vrouw een bezoek gebracht. De predikant zal u hierover benaderen.

Verjaardagsbezoek
Gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn worden jaarlijks rondom hun verjaardag bezocht. Met de even leeftijden kunt u de predikant of de pastoraal werker verwachten en op de oneven leeftijden brengt uw wijkouderling u een bezoek. De pastoraal werker bezoekt de even leeftijden tot 80 jaar; de predikant de even verjaardagen vanaf 80 jaar. Bij sommige echtparen wordt een uitzondering gemaakt om te voorkomen dat kort na elkaar door dezelfde persoon een verjaardagsbezoek wordt gebracht.

Voor alleenstaande gemeenteleden boven de 85 jaar geldt, dat zij in het jaar waarin ze een oneven leeftijd bereiken naast het verjaardagsbezoek van de wijkouderling op een ander moment –meestal in de zomertijd- een bezoek van de predikant ontvangen. 

Ziekte
Bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis of verpleeginrichting wordt de predikant in kennis gesteld. Eventueel ziekenhuisbezoek wordt door de predikant, pastoraal werker of ouderling gedaan. Voorbede in de eredienst vindt alleen plaats op verzoek. Dit om te voorkomen dat mensen ongewild met name in de kerkdienst genoemd worden.

Overlijden
Voor pastorale zorg rondom het sterven, mag u te allen tijde een beroep doen op de kerkenraad. De predikant zal een bezoek brengen aan de rouwende familie. Naast de geestelijke dingen zullen ook de praktische zaken rondom de rouwplechtigheid besproken worden.

Het verdient aanbeveling om een christelijke begrafenisondernemer te vragen voor het regelen van de begrafenis. Meer en meer blijkt dat “gewone” begrafenisondernemers weinig weet en invoelingsvermogen hebben van de gang van zaken bij een kerkelijke begrafenis. Dat zorgt soms voor pijnlijke situaties en verwarring.

In principe is de kerkenraad bereid om elke avond tussen sterven en begraven met de rouwende familie de dag te besluiten met Gods Woord en gebed. Dit geldt eveneens voor het afsluiten van de condoleance; dit wordt gewoonlijk door de wijkouderling gedaan.

De rouwdienst wordt door de eigen predikant geleid.

Huisbezoek
Het winterseizoen is de periode van de huisbezoeken. Huisbezoek is zielsbezoek, waarbij de pastorale bewogenheid van Christus gevoeld wordt, als het goed is. De ambtsdrager is een vriend van de Bruidegom. Zoals ook in de prediking, moet bij het huisbezoek vanuit het Woord naar Christus gewezen worden als enige bron van zaligheid. Ook 1 Thessalonicenzen 5 is van toepassing op het huisbezoek, wanneer er door Paulus gesproken wordt van het vermanen van de ongeregelden, vertroosten van de kleinmoedigcn. Ondersteunen van de zwakken. Meestal kent een huisbezoek een zeker patroon. Weliswaar is elke situatie anders en elk mens (ambtsdrager en degenen die bezocht worden) heeft zijn aardigheden en eigenaardigheden. Belangrijk is om tot een gesprek van hart tot hart te komen. Het gesprek begint meestal met het informeren naar zaken van het dagelijks leven. De ambtsdrager leeft oprecht mee met de zorgen en vreugden van gemeenteleden. Ook over het “gewone” leven valt in het licht van Gods Woord iets te zeggen. Maar de kern van het gesprek is wel hoe het hart is voor het aangezicht van God. We hopen op gezegende ontmoetingen.

In de maanden oktober t/m april worden er door de ouderlingen huisbezoeken afgelegd. Het afspreken van een huisbezoek heeft soms wel wat voeten in de aarde. Er zijn vaak volle agenda’s. Daarvoor is begrip, maar we vragen ook uw hartelijke medewerking om tot een afspraak te kunnen komen. Het is belangrijk dat als het even kan, ook de kinderen bij het huisbezoek aanwezig zijn. De ambtsdragers doen hun best ook de kinderen bij het gesprek te betrekken.

Bezoeken pastoraal medewerker
Naast de bezoeken door ouderlingen en predikant worden er ook bezoeken afgelegd door de pastoraal medewerker, de heer E.J. van Ettekoven. Naast het feit dat hij een aantal groepen catechisatie gaat geven, ondersteunt hij bij ziekenbezoek en zal daarnaast ouderen bezoeken (zie verder verjaardagsbezoek).