Raad

“En men noemt Zijn Naam… Raad.”
Jesaja 9 : 5

De kerk van Christus gaat weer het Kerstfeest tegemoet. Het is, de dag waarop we gedenken dat het Woord vlees geworden is; de dag van goede boodschap en grote blijdschap.

Wat een zegen als we in het geloof mogen gedenken wat God heeft gedaan. De profeet heeft gezegd “Vier uw vierdagen, o Juda”. Om Hem dan te loven met de zangers, die ons in oude tijden zijn voorgaan in profetie en psalmen.

We horen uit de mond van Jesaja een lied waarin de heerlijke namen van de Zaligmaker worden uitgezongen: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Raad….! Die naam spreekt van de diepste wijsheid van dit geboren Koningskind.

Aan de buitenkant was er niets bijzonders te zien in de kribbe van Bethlehem. Maar Hij is wijzer dan welk mens dan ook! Hij komt uit de schoot van de Vader. Hij is van eeuwig­heid in de raadszalen bij Zijn Vader geweest. Hij heeft deel aan al Gods geheimen en al Gods wijsheid. 

Niemand heeft ooit God gezien. Dat zou ook niet kunnen.  Maar de Eniggeborene Die in de schoot des vaders is, Die heeft Hem ons verklaart.

Raad. Hij heeft raad gehóuden, met de Vader en de Heilige Geest over de verlossing van zondaren. Hij zou Borg worden. Hij zou lijden en sterven en straf gaan dragen. Hij zou de prijs betalen. Hij was deelgenoot in beraadslagingen van de Drieënige God. Trouwens: Alles wat God met Zijn Zoon heeft besloten, Zijn Raad, zal eeuwig bestaan!

Geeft dat geen troost in onze verwarrende tijden? Jesaja 9 tekent een volk dat in duisternis wandelt. In verwarring en zelfs onder de doods­dreiging.

Zijn Raad zal bestaan, in weerwil van Assyrië en keizer Augustus en Herodes en Nero. Zijn naam is raad. Wat er verder ook zal komen; die Hem kent hoeft niet te wanhopen. Hij zegt: Mijn Raad zal be­staan, en Ik zal al mijn welbehagen doen!

Raad. Dat is zijn Naam. Dat is Zijn Wezen. Dat is Zijn werk. Deze naam mag ook vertaald worden met “Raadgever”. Zou Hij geen raad hebben voor uw en jouw leven? Raad voor een vermoeid hart? Hebt u vragen? Hartevragen? Hij is er om geraadpleegd te worden. Hij weet in de grootste duisternis raad en licht te verschaffen. Hij geeft zelfs raad waar het niet gevraagd wordt! Luister maar naar wat Hij zegt tegen de lauwe gemeente van Laodicea, die het gevaar liep om uit Zijn mond gespuwd te worden: Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd. Komend uit het vuur. Ogenzalf opdat Gij zien moogt. En witte klederen. Om uw naaktheid mee te kleden.

Hoe nodig dagelijks Zijn raad te vragen, ook als we al meer en meer de dwaasheid van ons eigen hart leren kennen.

Blijven we deze Raad verwerpen!? Of gaat u Zijn Naam noemen. Hem van harte “Raad” noemen betekent: Afstand doen van alle eigen wijsheid. Zich door Hem laten onderwijzen en leren.

U zegt: Ik blijf toch maar zitten met dat woordje “ons”. Een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven. Wie zijn dat? Het staat in het eerste vers van Jesaja 9. Een volk dat in duisternis wandelt. Die wonen in het land van de schaduw des doods. Voor zulken kwam Hij. Om heil te brengen. Om raad te geven.

Voor Zijn kerk maakt Hij het waar:

Gij zult mij leiden door uw Raad.
O God mijn heil mijn toeverlaat.
En mij hiertoe door u bereid.
Opnemen in uw heerlijkheid.

ds. N. den Ouden
December 2021