Plannen voor nieuwbouw Kerkelijk Centrum

In samenwerking met de Gemeente Zederik ontwikkelen we het plan De Schakel/Kerkelijk Centrum. Het architectenbureau Loor en Verkuil heeft inmiddels opdracht verkregen van de gemeente Zederik om dit plan te ontwikkelen van voorlopig naar definitief ontwerp incl. het Dorpsplein. Ook word er nagedacht over een fietsenstalling en het realiseren van extra parkeerplaatsen. In de gemeenteraadsvergadering van maart /april 2017 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de doorgang van dit project en het beschikbaar stellen van de financiën. Na het besluit van de gemeenteraad zal de kerkelijke gemeente een besluit nemen over het wel of niet bouwen van het kerkelijk centrum.

Volg hier de ontwikkelingen rondom ‘De Schakel’ en het nieuwe kerkelijk centrum. Op deze pagina zullen we u informeren zodra er nieuwe informatie is.

Diverse plattegronden en enkele schetsen zijn te zien. U bent zo in de gelegenheid kennis te nemen van de stand van zaken.

Wilt u een gift geven voor de nieuwbouw kerkelijk centrum: Hiervoor is een rekening geopend t.n.v. HHG Leerbroek Kerkelijk Centrum rekeningnummer NL 59 RABO 3353127003Juli 2019 : Bouwnieuws  week 28 - 2019

 • Er is bericht binnengekomen van netbeheerder Stedin. Op 21 en 22 augustus wordt De Schakel ontkoppeld van gas en elektra. Dit is nodig om de asbest te saneren en veilig te kunnen slopen.
 • Op 21 en 22 augustus wordt er een nieuwe elektrakabel naar Unive gelegd.
 • De bouwmeterkast van ATB is al geplaatst. Stedin zorgt voor de aansluiting hiervan.
 • De bouwaansluiting voor water is reeds gerealiseerd, die zit in de put onder de bouwmeterkast.
 • VHL is bezig om de afwatering van het huidige Parkeerterrein aan te passen. Dit is nodig omdat de nieuw te bouwen gymzaal groter wordt, waardoor er een paar putten vervallen.
 • Ook zal de bestrating verwijderd worden waar het kerkelijk centrum gebouwd gaat worden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om mee te bouwen aan het kerkelijk centrum
laat het weten aan Kees Spruijtenburg of Freek van Aalst.
 

Het volgende bericht is gepland op 26 juli

Juni 2019 :
Bouwnieuws  week 26 - 2019

 • Gesprekken met de gemeente Vijfheerenlanden (afgekort VHL) over het afsluiten van gas en Electra leidingen van De Schakel.
 • De sloper kan en mag niet beginnen als de aansluitingen van gas en Electra niet weggehaald zijn.
 • Stedin de netbeheerder die de aansluitingen verwijderd vraagt ook om een rapport van bodemonderzoek omdat er gegraven moet worden. 
 • Zodra Stedin met de werkzaamheden gereed is zullen de bouwhekken geplaatst worden en kan de sloper starten.
 • In de bouwgrond waar het kerkelijk centrum op komt te staan liggen nog riolering en electra leidingen van Univé die omgelegd moeten worden door de gemeente VHL. 
 • In de achterliggende maanden zijn enkele leden van de kerkelijke gemeente bezig geweest met het ontwerpen, berekenen en tekenen van de installaties van het kerkelijk centrum.
 • Men moet dan denken aan riolering. hemelwaterafvoeren,ventilatie en elektrotechnische installaties.
 • Ook zijn deze week de laatste punten en komma’s gezet voor het contract van de grondoverdracht met de gemeente Vijfheerenlanden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om mee te bouwen aan het kerkelijk centrum laat het weten aan Cees Spruijtenburg of Freek van Aalst

Het volgende bericht verschijnt uiterlijk 12 juli.

Maart 2019 : Stand  van zaken

In november 2018 is afgesproken dat De Schakel per 2 maart dicht zou gaan en vanaf 11 maart start sloopwerk. Enkele weken geleden werd duidelijk dat de begrote kosten hoger zijn dan het in 2017  ter beschikking gestelde budget. Hierdoor heeft B en W van de gemeente Vijfheerenlanden besloten om te wachten op het besluit van de gemeenteraad hoe verder te gaan. De komende weken zal overlegd worden welke mogelijkheden er zijn en hoe dat men verder wil gaan. De bouwcommissie van de HHG Leerbroek zal bespreken met B en W of er mogelijkheden zijn om toch met de bouw van het kerkelijk centrum te beginnen. De omgevings vergunning loopt af op 9 april, De deal met de gemeente is gemaakt over de aankoop van de grond en de parkeerplaatsen zijn gereed. Als er meer bekend is houden we u op de hoogte.

november 2018 : Eind rapport van flora en fauna aan het Raadhuisplein 1 te Leerbroek

Het onderzoek is afgerond en er is geen verdere stagnatie voor het indienen van de omgevingsvergunning.
Zo het er nu naar uit ziet zal de omgevingsvergunning in december aangevraagd worden.

Het eindrapport


augustus 2018 : Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan het Raadhuisplein 1 te Leerbroek

Het rapportjuni 2018 : Laatste definitieve plattegrond geplaatst

Bovenaanzicht
Plattegrond Begane Grond
Plattegrond Eerste Verdieping
Vooraanzicht
Zijaanzicht
Zijaanzicht
Impressie voorzijde
Impressie binnenzijde
Impressie bovenaanzicht

 

6 april 2018 : Nieuwe definitieve plattegronden geplaatst

Gevelaanzicht
Impressie 1
Impressie 2
Impressie 3


17 juli 2017 : Definitieve plattegronden geplaatst

Gevelaanzichten 1
Gevelaanzichten 2
Gevelaanzichten 3
Plattegrond Begane Grond
Plattegrond 1e verdieping19 mei 2017 : Nieuwe plattegronden geplaatst

Gevelaanzichten
Plattegrond Begane Grond
Plattegrond 1e verdieping

18 mei 2017 : Vragen nieuwbouw kerkelijk centrum

U heeft (of u krijgt binnen zeer korte tijd) een schrijven van het kerkbestuur omtrent de voortgang van de nieuwbouw kerkelijk centrum.
Onder aan de brief staan een aantal vragen.

Omdat wij waarde hechten aan uw mening vragen we u deze vragen in te vullen voor D.V. 31 mei a.s. dit kan middels het strookje van de brief in te leveren bij een van de kerkvoogden.

U kunt de vragen ook via de website beantwoorden, dit kan middels deze LINK NAAR DE VRAGEN.

Het kerkbestuur


6 februari 2017 : Impressie schetsen en plattegronden van Architect geplaatst

Bekijk de plattegronden en impressie schetsen, klik daarvoor op de groene pijl. Ook is er een toelichting van de Architect aanwezig.

Toelichting van de Architect
Impressie vanaf de Dorpsweg
Impressie bovenaanzicht
Impressie vanaf Schakelplein
Impressie bij nacht
Impressie binnenaanzicht
Plattegrond
Plattegrond 1e VerdiepingZijn er gemeenteleden die opmerkingen, aanvullingen of ideeën hebben n.a.v. de informatie dan horen wij dat graag! Uw inbreng wordt gewaardeerd en besproken in onze vergadering voor uitwerking van de plannen. Contactpersonen: dhr. F van Aalst  en dhr. C. Spruijtenburg.

 

 

De Heere Jezus geeft aan Zijn volgelingen de opdracht om getuige te zijn. ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20). De Zendingscommissie (ZC) heeft als taak om dit zendingsbevel van de Heere Jezus onder de aandacht van de gemeente te brengen.


Dit doet de ZC door mogelijkheden te bedenken om door middel van verschillende activiteiten geld voor de zending in te zamelen, waarbij de opbrengst geheel bestemd is voor de zending Hersteld Hervormde Kerk. Andere zendingsgerelateerde stichtingen, zoals Bonisazending en Friedesstimme worden op een andere wijze ondersteund.
Voor een periode van circa twee jaar wordt er een project, aangedragen door het landelijke zendingsbureau, ondersteund door het houden van verschillende acties.
Voor elk project wordt er in het voor- of najaar een activiteitenmarkt in en rond ons Kerkelijk Centrum  gehouden. De zaterdag voor vader-/moederdag is er een autowasdag met verkooptafel. Ook wordt er een kinder- en seniorenmiddag met maaltijd georganiseerd met daarbij een spreker over de zending.
In september wordt er een zendingsdienst belegd waarvoor de collecte bestemd is voor het zendingsproject. Naast alle overige activiteiten en verkopingen wordt u aan het einde van het jaar benaderd voor de verkoop van dagboekjes.

Zendingswinkeltje
In het bijzonder willen wij uw aandacht vragen voor het ‘zendingswinkeltje’, Dorpsweg 11, Leerbroek.  Zoekt u een leuke attentie, een cadeautje of een bepaald boek, dan kunt u dit hier aanschaffen of bestellen. Het winkeltje is iedere donderdag geopend en de overige dagen na een telefonische afspraak (0345-701025). Ook deze opbrengst komt geheel ten goede aan de zending. Van harte aanbevolen.


Het project wordt afgesloten met een zendingsavond, waarbij het totaalbedrag wordt gepresenteerd en er een spreker wordt uitgenodigd.

Alle activiteiten en/of bijeenkomsten worden in kerkbode ‘de Zaaier’ aangekondigd.
Wij hopen dat alles wat wordt georganiseerd, wordt ondersteund door betrokkenheid vanuit de gemeente, maar bovenal door voortdurend gebed, tot zegen voor onze verre naaste.

Namens de Zendingscommissie

 


  Kerkzegel

 

Reeds tijdens de eerste Nationale Synode van ons land(1578) werden de Hervormde gemeenten gewezen op het belang van een eigen kerkzegel. Door middel van dit zegel onderscheidde men zich en werd uitdrukking gegeven aan de identiteit van de kerkelijke gemeente. Vooral wilde dit zegel wijzen naar de Bijbel, het Woord van de levende God. Daarom putten zij de reformatorische symboliek, die zij in hun zegels gebruikten, direct uit Gods Woord.

Vaak plaatste men een Bijbeltekst in de cirkelvorm (zie afbeelding). Dit laatste wees naar Gods oneindigheid of eeuwigheid.
De colleges van kerkenraad en kerkvoogdij hebben besloten om in 2015 een kerkzegel in te voeren.

In ons kerkzegel wordt gesymboliseerd dat de kerk in verleden en heden een centrale plaats inneemt. De afgebeelde kerk(noordzijde) in het centrum van het zegel, is de enige kerk in het dorp.

In het randschrift wordt verwezen naar de oproep uit Luk.14:23b: ‘Ga uit, en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.’ Deze tekstwoorden zijn ook te lezen in het gebrandschilderde raam boven de kansel.

 

 

 

Al langere tijd wordt er evangelisatiewerk gedaan in Oosterhout/Noord-Brabant door vrijwilligers uit Boven-Hardinxveld, ’s Grevelduin-Capelle, Leerbroek, Nieuw Lekkerland en Spijk.

Oosterhout is een grote stad met maar liefst 50.000 inwoners. De geestelijke duisternis in Oosterhout is ontstellend groot.

50.000 mensen, op reis naar de eeuwigheid. Ook voor hen geldt: sterven is God ontmoeten. Aangrijpend.

Het is ons verlangen dat ook in Oosterhout het evangelie van de Gekruisigde verspreid/verkondigd zal worden tot geloof én bekering.

Opdat ook vele inwoners van Oosterhout de vergevende en reinigende kracht van Christus’ bloed leren kennen.

Het evangelisatiewerk bestaat uit meerdere activiteiten:

 • met regelmaat verspreiden leden van de jeugdverenigingen evangelisatiefolders (huis-aan-huis).
 • meerdere keren per maand (op donderdag en zaterdag) worden in het centrum evangelisatiefolders uitgedeeld én wordt geprobeerd om hierover in gesprek te komen.
 • op zaterdagmorgen is er weer kinder-Bijbelclub. We zijn dankbaar dat deze kinderclub, na de doorstart in een andere wijk, weer bezocht wordt door enkele kinderen.
 • wekelijks, afwisselend op woensdagavond en zondagmiddag, wordt de Bijbelcursus gegeven door dhr. Schoonderwoerd uit Nieuw-Lekkerland.
 • jaarlijks is er de zangavond met medewerking van enkele kinderkoren


Geve de HEERE brandende en biddende harten voor dit evangelisatiewerk! Zult u er ook voor bidden?

Ook in Leerbroek wordt evangelisatiewerk verricht.

Zowel “De Wachter” als (incidenteel) evangelisatie-folders worden huis-aan-huis verspreid.

 Collectemunten

In de gemeente kunnen behalve normaal geld nu ook collecte munten gebruikt worden. Deze (collecte) munten kunnen gebruikt worden voor

-          alle collecten tijdens de erediensten
-          Zondagsschool
-          Bijbelkring
-          Lidmatenkring
-          Catechisatie bijeenkomsten
-          Zendingsbussen bij de uitgang
-          Verjaringsfonds
-          Sluitingsavond, jaarvergadering, kerstavond van de verenigingen

Soorten en eenheden
De munten worden als volgt aangeboden in de volgende kleuren en waarden

-          Brons kleurig            € 0,50
-          Zilver kleurig             € 1,-
-          Goud kleurig             € 2,-
-          Groenkleurig             € 5,-
-          Roodkleurig              € 10,-
-          Blauwkleurig             € 20,-

 

 

 

De munten zijn in zakjes verpakt, elk zakje (ongeacht de kleur) heeft een waarde van €20,-.
                - 1 zakje koper kleurig bevat 40 stuks munten
                - 1 zakje zilver kleurig bevat 20 stuks munten
                - 1 zakje goud kleurig bevat 10 stuks munten
                - 1 zakje groen kleurig bevat 4 stuks munten
                - 1 zakje rood kleurig bevat 2 stuks munten
                - de blauwe munten worden per stuk verkocht

 

Zakje Goudkleurig 10 stuks     Zakje Zilverkleurig 20 stuks     Zakje Koperkleurig 40 stuks


Uitgifte
De collectemunten kunnen één keer per maand worden aanschaft.  Dit vaststaande tijdstip is op iedere eerste maandag van de maand van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie. In de Zaaier en de website (www.hhgleerbroek.nl ) zal iedere keer de aankondiging plaatsvinden. Bij kerkelijke feestdagen op maandag wordt een afwijkend tijdstip gecommuniceerd.

Om (iedere keer) de collectemunten te verstrekken dient u het Uitgifte - Bewijs afname formulier in te vullen, dit formulier vindt u HIER Het formulier is ook op de avond verkrijgbaar.

Machtiging
De betaling van de collectemunten vindt uitsluitend plaats middels een machtiging. Hiervoor dient een eenmalig machtigingsformulier ingevuld te worden. Vervolgens wordt bij uitgifte het totaal aantal munten wat afgenomen is genoteerd en het totale bedrag in de eerste week van iedere maand door de penningsmeester via de bank geïncasseerd.

Klik HIER voor het machtigingsformulier te downloaden om vervolgens in te vullen.

Heeft u vragen omtrent collectemunten dan kunt u contact opnemen met de penningmeester notabel A.M. de Rijke.