Voorzitter Dhr. C. Spruijtenburg
  dhr. C. Hoogendoorn
  Dhr. C.M. de Jong
  vacature
  Dhr. A. Zwijnenburg


Notabelen

Onze gemeente is er één die valt onder het zgn. vrij beheer. Dat is een kerkordelijke regeling waarbij het beheer zoveel mogelijk plaatselijk wordt gevoerd. De notabelen controleren het reilen en zeilen van de kerkvoogdij. De jaarcijfers (na vooraf middels een kascontrolecommissie te zijn gecontroleerd) en de begroting worden in een gezamenlijke vergadering vastgesteld. De notabelen worden gekozen door  mannelijke lidmaten van de gemeente middels een stemming.