Afdrukken

 

Voorzitter vacature
Secretaris Dhr. F. van Aalst
Penningmeester kerkvoogdij
/ Kerkelijke ontvanger
Dhr. A.M. de Rijke
  Dhr. W. den Hartog
  Dhr. W. Uittenbogaard
  Dhr. P. de Leeuw


College van Kerkvoogden en Notabelen
Voor zover de stoffelijke belangen niet van diaconale aard zijn, behoort de zorg voor deze zaken toe aan de kerkvoogdij onder medewerking en het toezicht van notabelen. Deze zorg omvat het beheer, onderhoud en inventaris van alle goederen en fondsen, waarvan de gemeente eigenares of pachtster is. Dat zijn alle gebouwen en terreinen die voor het gemeenteleven nodig zijn, zoals: kerk, pastorie, verenigingsgebouw en de omliggende gronden. Daarnaast is de kerkvoogdij verantwoordelijk voor de wekelijkse kerkschoonmaak. Hiervoor worden de kerkschoonmaaksters periodiek ingeroosterd. Er is behoefte aan nieuwe kerkschoonmaaksters! U kunt zich opgeven via het contactformulier voor de kerkschoonmaak. Ook behoort de werving en het beheer van de inkomsten, zoals: collectegelden, vrijwillige bijdrage, solidariteitsfonds e.d. toe aan deze colleges.

Daarnaast draagt men zorg voor het traktement van de predikant en de vergoedingen voor kosters, beheerders en organisten.

Het college van kerkvoogden en notabelen heeft het beheer over de kerkelijke archieven (ook van de kerkenraad) en zij is verantwoordelijk voor het kerkelijk bevolkingsregister. Tenslotte ressorteert ook het beheer en het onderhoud van het orgel onder deze colleges.

Vrijwillige bijdragen
Hieronder wordt verstaan het bedrag dat men naar draagkracht wenst af te dragen ten gunste van de dienst des HEEREN. De kerkvoogdij vraag allen die met onze gemeente meeleven naar draagkracht en in persoonlijke verantwoordelijkheid jegens de Gever van alle goed, hun bijdrage daarvoor te offeren. Jaarlijks wordt daartoe in september een brief bij u bezorgd met een samenvatting van de begroting voor het lopende jaar.

Verjaringsfonds
Het Verjaringsfonds functioneert al meer dan 50 jaar in onze gemeente. Het fonds is 1 januari 1958 begonnen met een voorschot van 100 gulden. Het fonds is een onderdeel van de Kerkvoogdij en heeft de opdracht om de Kerkvoogdij financieel bij te staan bij uitgaven die het kerkelijke leven beter doen functioneren. Met de opbrengst uit het fonds is in het verleden o.a. bekostigd: de verwarming in de kerk, restauratie van het orgel, geluidsinstallatie, verven verwarmingsbuizen van kerkbanken, leien van het kerkdak, kussens van de kerkbanken, kerkbanken opgeknapt, vervangen van het dak van de consistorie met de goten, centrale verwarming van de kerk, zonwering van de pastorie, inrichting van de overkant, camera en beamer met scherm in het Cathechisatielokaal, keuken van de pastorie. Jongstleden is ook de verbouwing / opknapbeurt van de Consistorie, het Catechisatielokaal en de wc bekostigt met geld van het Verjaringsfonds. Ook is de kas van de Kerkvoogdij diverse keren aangevuld met grote donaties uit het fonds. Het fonds heeft de volgende werkwijze:

Ter gelegenheid van de verjaardag wordt ieder lid, wat hier prijs op stelt, aangeschreven en krijgt een boekenlegger of kaart met een zakje voor een gift. Deze zakjes worden in de gemeente Leerbroek door de ophalers van het verjaringsfonds opgehaald. De leden die buitenaf wonen, kunnen de zakjes in de collectezak doen tijdens de diensten of kunnen hun gift storten. Eens per maand komt de commissie bij elkaar en wordt de inhoud van de zakjes geteld en wordt het totale maandbedrag in ‘De Zaaier’ vermeld.


Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie dienen ook te worden gemeld bij de Kerkvoogdij.  Via de website (onder het menu Contact)  kunt u uw verhuisbericht doorgeven.

Collectemunten
In de gemeente kunnen behalve normaal geld ook collectemunten gebruikt worden. Voor meer informatie omtrent collectemunten verwijzen we u naar de website onder het menu Praktische Informatie.

ANBI Informatie Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek

ANBI Kerkvoogij 2018