Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 8 maart 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 7 maart 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 26 : 39
39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.52 En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.

Middagdienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 26 : 72, 
72 En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet.
4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien.

Avonddienst, Heidelbergse Catechismus Zondag 8
Dienst beluisteren )
Jesaja 6 : 3
3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!


 

Vaccinatie COVID-19

Geliefde gemeente,

Vanuit de gemeente bereiken ons als kerkenraad vragen hoe om te gaan met het vaccineren ter bescherming tegen COVID-19.
Er zijn inmiddels meerdere bezinnende artikelen verschenen in bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad, waarin hier aandacht aan gegeven wordt.

Dr. Paul Wells zei onlangs op een conferentie: “Nu het normale leven is ingestort, blijven voor velen slechts leegte en zinloosheid over. Wetenschap, gezondheidszorg en vaccins krijgen een messiaanse rol toebedeeld. Afgoden hebben hun beloften echter nog nooit waargemaakt.

Laten we in deze bewogen tijden onze toevlucht bij de Heere zoeken en in ootmoed en verwachting ons wenden tot Hem die Zijn stem ook in deze pandemie laat horen.

De vraag voor ons persoonlijk blijft echter wel staan: Mag ik me laten vaccineren? Over eventuele gezondheidsrisico’s van een vaccinatie tegen Corona kunnen wij geen uitspraak doen. Duidelijk is wel dat de gevolgen voor het lichaam op lange termijn, niet getest konden worden.

Over het Bijbelse spreken over  vaccinatie in het algemeen zijn moeilijk direct lijnen te trekken.

In de behoudende Bijbelgetrouwe kerken in ons land wordt hier verschillend over gedacht. In het  buitenland, zoals o.a. de Strict Baptists in Engeland en de Free Presbyterian Church in Schotland (van de Mbumazending)  leeft deze discussie zelfs helemaal niet.

De kerkenraad kan en wil daarom geen standpunt in nemen als zou vaccinatie op grond van Gods Woord aanvaardbaar zijn of afgewezen moeten worden.  Wanneer zaken niet rechtstreeks uit Gods Woord af te leiden zijn, moeten we niet over gewetens van elkaar willen heersen.

Een ieder zal in biddend opzien voor Gods Aangezicht een beslissing moeten nemen.

We verwijzen u nog met instemming naar het verslag van  een lezing in het RD van 16-1-21 van ds. H.J. Agteresch waarin hij afsluit met:

In deze worsteling voor Gods aangezicht liggen in het geweten naast elkaar mijn afhankelijkheid van de Heere en mijn eigen verantwoordelijkheid, Gods zorg en mijn zorgen, wat de Heere wil en wat ik wil. De kernvraag is: Ben ik een kind van God en hoe kan ik in het geloof mijn vertrouwen stellen op Gods Vaderlijke hand?

We verwijzen nog naar een heldere brochure van de NPV, die u kunt downloaden:

NPV-brochure-vaccinatie-januari-2021.pdf (npvzorg.nl)

Van harte wensen we u toe te mogen weten van die enige troost in leven en sterven waarvan onze Catechismus in Zondag 1 spreekt.

De kerkenraad


 

We hebben 28 gasten en geen leden online