Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 31 mei 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 30 mei 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Galaten 5 : 16, 17 en 22
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Middagdienst
( Dienst beluisteren )
Openbaringen 14 : 1 - 5
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.
4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.


 

Vaccinatie COVID-19

Geliefde gemeente,

Vanuit de gemeente bereiken ons als kerkenraad vragen hoe om te gaan met het vaccineren ter bescherming tegen COVID-19.
Er zijn inmiddels meerdere bezinnende artikelen verschenen in bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad, waarin hier aandacht aan gegeven wordt.

Dr. Paul Wells zei onlangs op een conferentie: “Nu het normale leven is ingestort, blijven voor velen slechts leegte en zinloosheid over. Wetenschap, gezondheidszorg en vaccins krijgen een messiaanse rol toebedeeld. Afgoden hebben hun beloften echter nog nooit waargemaakt.

Laten we in deze bewogen tijden onze toevlucht bij de Heere zoeken en in ootmoed en verwachting ons wenden tot Hem die Zijn stem ook in deze pandemie laat horen.

De vraag voor ons persoonlijk blijft echter wel staan: Mag ik me laten vaccineren? Over eventuele gezondheidsrisico’s van een vaccinatie tegen Corona kunnen wij geen uitspraak doen. Duidelijk is wel dat de gevolgen voor het lichaam op lange termijn, niet getest konden worden.

Over het Bijbelse spreken over  vaccinatie in het algemeen zijn moeilijk direct lijnen te trekken.

In de behoudende Bijbelgetrouwe kerken in ons land wordt hier verschillend over gedacht. In het  buitenland, zoals o.a. de Strict Baptists in Engeland en de Free Presbyterian Church in Schotland (van de Mbumazending)  leeft deze discussie zelfs helemaal niet.

De kerkenraad kan en wil daarom geen standpunt in nemen als zou vaccinatie op grond van Gods Woord aanvaardbaar zijn of afgewezen moeten worden.  Wanneer zaken niet rechtstreeks uit Gods Woord af te leiden zijn, moeten we niet over gewetens van elkaar willen heersen.

Een ieder zal in biddend opzien voor Gods Aangezicht een beslissing moeten nemen.

We verwijzen u nog met instemming naar het verslag van  een lezing in het RD van 16-1-21 van ds. H.J. Agteresch waarin hij afsluit met:

In deze worsteling voor Gods aangezicht liggen in het geweten naast elkaar mijn afhankelijkheid van de Heere en mijn eigen verantwoordelijkheid, Gods zorg en mijn zorgen, wat de Heere wil en wat ik wil. De kernvraag is: Ben ik een kind van God en hoe kan ik in het geloof mijn vertrouwen stellen op Gods Vaderlijke hand?

We verwijzen nog naar een heldere brochure van de NPV, die u kunt downloaden:

NPV-brochure-vaccinatie-januari-2021.pdf (npvzorg.nl)

Van harte wensen we u toe te mogen weten van die enige troost in leven en sterven waarvan onze Catechismus in Zondag 1 spreekt.

De kerkenraad


 

We hebben 18 gasten en geen leden online