Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 5 augustus 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 4 augustus 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Genesis 50 : 17 - 21
17 Zo zult gij tot Jozef zeggen: Ei, vergeef toch de overtreding uwer broederen, en hun zonde; want zij hebben u kwaad aangedaan; maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van den God uws vaders! En Jozef weende, als zij tot hem spraken.
18 Daarna kwamen ook zijn broeders, en vielen voor hem neder, en zeiden: Zie, wij zijn u tot knechten!
19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God?
20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.
21 Nu dan, vreest niet! Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen, en sprak naar hun hart.

Avonddienst
Dienst beluisteren )

Handelingen 27 : 42 - 44, 28 : 3 - 5
42 De raadslag nu der krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand, ontzwommen zijnde, zoude ontvlieden.
43 Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen, en beval, dat degenen, die zwemmen konden, zich eerst zouden afwerpen, en te land komen;
44 En de anderen, sommigen op planken, en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.
3 En als Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte, en vatte zijn hand.
4 En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: Deze mens is gewisselijk een doodslager, welken de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is.
5 Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads.


 
  Welkom!

 

"Welkom!" is de titel van een nieuwe folder voor de inwoners van Leerbroek. Voor u is het heel gewoon om naar de kerk te gaan. Voor mensen die dat niet gewend zijn is de drempel vaak onnodig hoog.
U kunt helpen om deze drempel te verlagen. U kunt met uw onkerkelijke buren in gesprek gaan. De Bijbelse Boodschap is immers ook voor hen. Tijdens zo'n gesprek kunt u iets vertellen over Gods opzoekende liefde voor zondaren en over de noodzaak van geloof en bekering. Door het achterlaten van de folder wordt onderstreept dat de kerk openstaat voor iedereen.

Boven de preekstoel hangt de tekst "Ga uit en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde". Deze tekst staat er niet alleen voor predikanten, maar ook voor ons als gemeente als geheel. Het is de bedoeling dat de brochure in de loop van de tijd in heel Leerbroek bezorgd wordt. Bij leden van onze gemeente zal de folder in de brievenbus worden gedaan. Bij niet-kerkgangers zal de folder worden afgegeven nadat er gelegenheid is gegeven voor een (eerste) persoonlijk gesprek. Laten we de Heere vragen of Hij dit middel wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


We zouden het fijn vinden wanneer u (een gedeelte van) een straat voor uw rekening wilt nemen.

U kunt zich (en jij kunt je) opgeven bij dhr. A. de Jong, Raadhuisstraat 45.

Klik op de folder om te bekijken.

 

 

 

 

  

 

 

 


 

We hebben 263 gasten en geen leden online