Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 5 augustus 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 4 augustus 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Genesis 50 : 17 - 21
17 Zo zult gij tot Jozef zeggen: Ei, vergeef toch de overtreding uwer broederen, en hun zonde; want zij hebben u kwaad aangedaan; maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van den God uws vaders! En Jozef weende, als zij tot hem spraken.
18 Daarna kwamen ook zijn broeders, en vielen voor hem neder, en zeiden: Zie, wij zijn u tot knechten!
19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God?
20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.
21 Nu dan, vreest niet! Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen, en sprak naar hun hart.

Avonddienst
Dienst beluisteren )

Handelingen 27 : 42 - 44, 28 : 3 - 5
42 De raadslag nu der krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand, ontzwommen zijnde, zoude ontvlieden.
43 Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen, en beval, dat degenen, die zwemmen konden, zich eerst zouden afwerpen, en te land komen;
44 En de anderen, sommigen op planken, en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.
3 En als Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte, en vatte zijn hand.
4 En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: Deze mens is gewisselijk een doodslager, welken de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is.
5 Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads.


 Website voor huisgodsdienst en Bijbelse opvoeding

Je kinderen een Bijbelse opvoeding geven, is niet eenvoudig. In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat van dienst kan zijn bij een Bijbelse opvoeding. Dat materiaal is op de website www.bijbelsopvoeden.nl bij elkaar gebracht en gratis te downloaden. Kent u deze site nog niet? Kijk er dan eens rond. Er zit ongetwijfeld iets bij wat te gebruiken is in uw gezin.

De website biedt achtergrondartikelen voor ouders en materiaal voor kinderen van verschillende leeftijden. Er wordt ook verwezen naar boektitels die in de boekhandel te krijgen zijn met betrekking tot de godsdienstige opvoeding.

Thema’s die de afgelopen maanden aan de orde zijn geweest: Dankdag, Hervormingsdag, Bijbelteksten leren, financiële opvoeding, vakantietips en dergelijke. Thema’s waaraan de komende maanden bij leven en welzijn aandacht zal geven: de adventsweken in het gezin, oudejaarsavond, aan het begin van het nieuwe jaar.

Elke maand verschijnt er een Nieuwsbrief met nieuw materiaal. Abonneren op deze Nieuwsbrief kan via de website.


 

We hebben 243 gasten en geen leden online