Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 5 augustus 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 4 augustus 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Genesis 50 : 17 - 21
17 Zo zult gij tot Jozef zeggen: Ei, vergeef toch de overtreding uwer broederen, en hun zonde; want zij hebben u kwaad aangedaan; maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van den God uws vaders! En Jozef weende, als zij tot hem spraken.
18 Daarna kwamen ook zijn broeders, en vielen voor hem neder, en zeiden: Zie, wij zijn u tot knechten!
19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God?
20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.
21 Nu dan, vreest niet! Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen, en sprak naar hun hart.

Avonddienst
Dienst beluisteren )

Handelingen 27 : 42 - 44, 28 : 3 - 5
42 De raadslag nu der krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand, ontzwommen zijnde, zoude ontvlieden.
43 Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen, en beval, dat degenen, die zwemmen konden, zich eerst zouden afwerpen, en te land komen;
44 En de anderen, sommigen op planken, en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.
3 En als Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte, en vatte zijn hand.
4 En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: Deze mens is gewisselijk een doodslager, welken de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is.
5 Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads.


 

Gelezen n.a.v. van de prediking van zondagmorgen 21 juli.


De duivel is een vogelvanger


Het citaat uit de Tafelgesprekken van Luther:

“De duivel is een vogelvanger: de vogels die hij in zijn net lokt en te pakken krijgt, die draait hij allemaal de nek om en maakt ze dood. Er zijn er maar een paar die hij in leven houdt. Dat zijn de vogels die zijn liedje zingen – de lokvogels die hij in een kooitje zet om nog meer vogels te vangen. De anderen moeten zich allemaal stilhouden. Ik hoop niet dat hij mij ook in een kooitje zal zetten!

Daarom, wie de satan wil weerstaan die moet goed gewapend en geharnast zijn met Gods Woord. Want iemand die denkt dat hij veilig is en over alles zijn eigen gedachten heeft, maar niet vaststaat in het Woord, die besluipt hij en valt hem in de rug aan. Je kunt je ook niet tegen hem verweren, behalve met Gods Woord en met het gebed. Met wat in de lucht slaan, bereik je niets. Al heb je hem een keer op de vlucht gejaagd, dan komt hij spoedig weer terug, zeker dan als je je veilig waant en op je bed ligt te snurken en denkt dat er geen gevaar meer is.

De grootste kunst van de duivel is dat hij de leer van de rechtvaardiging – hoe men voor God rechtvaardig en zalig wordt – verduistert en vervalst. Dat is voor hem het belangrijkste! Hij kan ons ook verder nog van alles wijsmaken of met deze gedachten plagen: ‘Ja, echt waar, je preekt het Evangelie, maar wie heeft je dat bevolen?’ Of: ‘Hoe weet je dat je daartoe geroepen bent?’ En: ‘Je preekt het Evangelie wel op een bijzondere manier, zoals geen mens in honderden jaren gedaan heeft – wat, als het God niet behaagt en jij de schuld zou hebben van de verdoemenis van zoveel zielen?

De duivel is een leugenaar! Hij is meester in die kunst, zodat hij tot deugd kan verheffen wat puur zonde en onrecht is, maar ook tot niets kan maken wat goed en recht gedaan is. Hier moet iemand van zijn zaak, leer en geloof zeker zijn, en niet op de een of andere mens bouwen, hoe heilig en geleerd hij maar kan zijn. Ook mag hij niet op zijn eigen gedachten vertrouwen, hoe goed en waar deze ook schijnen te zijn. O, nee, want dan ben je verloren. De duivel kan zich in een mooie witte engel veranderen, terwijl hij toch een zwarte duivel is, ja, hij kan zich wel voor God uitgeven – de natuurlijke mens weet dit niet!”

 


 

We hebben 247 gasten en geen leden online