Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 8 juli 2019


 

 

Teksten prediking |  zondag 14 juli 2019


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Genesis 15 : 17
17 En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.

Avonddienst, Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 4 en 5
Dienst beluisteren )
2 Petrus 1 : 19
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.


 

Bouwnieuws  week 28 - 2019

Klik HIER voor het nieuws omtrent de bouw.


 

   Bij de diensten
   Avonddienst
   14-7
 

 


Avonddienst
Thema: -

Psalm 62 : 1 en 8
Schriftlezingen : 2 Petrus 1 : 12 - 21
Psalm 119 : 47, 49 en 52
Psalm 56 : 6
Psalm 97 : 7

Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 4 en 5


 

 

  Bij de diensten
  Morgendienst
  14-7


 

Morgendienst
Thema: 
Het teken  van de verbondsluiting

  1. Gevraagde teken
  2. Bereide teken
  3. Aangevallen teken
  4. Het Woord en het teken
  5. Het gegeven teken

Psalm 66 : 4
Psalm 25 : 5
Schriftlezing : Genesis 15 : 7 - 21
Psalm 105 : 5, 6 en 7
Psalm 111 : 5
Psalm 34 : 9


 


 

-  Evangelisatie / Bijbelcursus Oosterhout

Vanwege gezondheidsklachten moest Jaco Schoonderwoerd onlangs stoppen met de Bijbelcursus in Oosterhout. Dit werk had/heeft de liefde van zijn hart en heeft dat met veel passie en toewijding verricht. Gelukkig kan/wil Leonard Both de komende maanden de Bijbelcursus geven. Wilt u het evangelisatiewerk en allen die daar bij betrokken zijn gedenken in uw gebeden? Zowel met betrekking tot de Bijbelcursus als de straatevangelisatie en de kinderclub?


 

 
  Ter overdenking -
  N.a.v. Zondag 52

 ‘Vlied de toekomende toorn! Nog is er plaats!’

-----

"Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat,

wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.

Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen" (Psalm 2:12).


 

Zendingsmarkt

Voor de zendingsmarkt die D.V. zaterdag 14 september wordt gehouden zijn we weer op zoek naar gebruikte boeken (in goede staat). Wilt u ons hier aan helpen dan kunt u dit inleveren bij één van de commissieleden. Eventueel kunnen we dit ook bij u komen ophalen. Alvast dank voor uw bijdrage.


 

  Eindrapport Flora Fauna Onderzoek

Het eind rapport van flora en fauna aan het Raadhuisplein 1 te Leerbroek is gereed.

Het onderzoek is afgerond en er is geen verdere stagnatie voor het indienen van de omgevingsvergunning. Zo het er nu naar uit ziet zal de omgevingsvergunning in december aangevraagd worden.

Klik HIER om het rapport in te zien.


 

 

    Gelezen

 


C.H. Spurgeon schrijft in zijn boekje : Zoekt en gij zult vinden", het volgende:

U moet begrijpen dat er slecht één deur tot de zaligheid is, dat is Christus. Er is één weg, en dat is Christus; één waarheid, en dat is Christus; één leven, en dat is Christus. De zaligheid ligt alleen in Jezus; ze ligt niet in u, uw werken, of in uw gevoelens, of in uw kennis, of in uw voornemens. In Hem is al het leven en licht voor de mensenkinderen voorhanden door de genade van God de Vader. Dat kan één reden zijn waarom u het licht niet gevonden heeft omdat u het op de verkeerde plaats heeft gezocht. Wanneer we om vergeving, verzoening en verlossing bidden, moeten we niet vergeten tot Wie we spreken en wie we zijn die om de gunst vragen.

 


 

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.


Ter overdenking:

"Bidt veel om zegen over het woord, en om veel licht en ijver voor degenen die het verkondigen, en dat de hand des Heeren met hen mocht zijn.

(..) Indien gij de leeraars vol bidt, dan zullen zij u vol prediken, en God zal zaad geven aan den zaaier en brood aan den eter.”
(Wulferd Floor)


 

 
  Actie
  Verenigingsgebouw 2Oude metalen ten bate van het nieuwe Kerkelijk Centrum kunt u brengen bij de familie H. Verrips, Leerbroekseweg 9. Ook uw gebruikte bakolie of frituurvet kunt u hier, uiteraard  alleen verpakt, inleveren. Tevens vragen we vrijwilligers die lege flessen willen verzamelen. De opbrengst hiervan is ook allemaal ten bate van het nieuwe Kerkelijk Centrum. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij H. Hartman of bij H. Verrips.


   Kerkboekje

 

Zo nu en dan zien we gasten in de kerk die niet vertrouwd zijn met de liturgie van onze erediensten. Het kerkboekje is uitgegeven om hen wat meer achtergrondinformatie te geven.

We bidden en hopen dat ze op deze manier meer betrokken kunnen zijn bij de dienst. Wanneer u een gast ziet zitten zonder Bijbel en zonder kerkboekje, wilt u dan de koster informeren?
U kunt ook zelf een Bijbel te leen geven en een kerkboekje halen bij de koster of uit de gang naar het catechisatielokaal.

Klik hiernaast op het Kerkboekje te bekijken en kan tevens ook gebruikt worden om uw kinderen uit te leggen wat er gebeurt in de kerk.

Hebt u geen Internet, en bent u wel geïnteresseerd in de tekst, dan mag ook u een kerkboekje meenemen naar huis. 

 


 Website voor huisgodsdienst en Bijbelse opvoeding

Je kinderen een Bijbelse opvoeding geven, is niet eenvoudig. In de achterliggende jaren is er heel wat materiaal verzameld en geschreven dat van dienst kan zijn bij een Bijbelse opvoeding. Dat materiaal is op de website www.bijbelsopvoeden.nl bij elkaar gebracht en gratis te downloaden. Kent u deze site nog niet? Kijk er dan eens rond. Er zit ongetwijfeld iets bij wat te gebruiken is in uw gezin.

De website biedt achtergrondartikelen voor ouders en materiaal voor kinderen van verschillende leeftijden. Er wordt ook verwezen naar boektitels die in de boekhandel te krijgen zijn met betrekking tot de godsdienstige opvoeding.

Thema’s die de afgelopen maanden aan de orde zijn geweest: Dankdag, Hervormingsdag, Bijbelteksten leren, financiële opvoeding, vakantietips en dergelijke. Thema’s waaraan de komende maanden bij leven en welzijn aandacht zal geven: de adventsweken in het gezin, oudejaarsavond, aan het begin van het nieuwe jaar.

Elke maand verschijnt er een Nieuwsbrief met nieuw materiaal. Abonneren op deze Nieuwsbrief kan via de website.


 
  Welkom!

 

"Welkom!" is de titel van een nieuwe folder voor de inwoners van Leerbroek. Voor u is het heel gewoon om naar de kerk te gaan. Voor mensen die dat niet gewend zijn is de drempel vaak onnodig hoog.
U kunt helpen om deze drempel te verlagen. U kunt met uw onkerkelijke buren in gesprek gaan. De Bijbelse Boodschap is immers ook voor hen. Tijdens zo'n gesprek kunt u iets vertellen over Gods opzoekende liefde voor zondaren en over de noodzaak van geloof en bekering. Door het achterlaten van de folder wordt onderstreept dat de kerk openstaat voor iedereen.

Boven de preekstoel hangt de tekst "Ga uit en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde". Deze tekst staat er niet alleen voor predikanten, maar ook voor ons als gemeente als geheel. Het is de bedoeling dat de brochure in de loop van de tijd in heel Leerbroek bezorgd wordt. Bij leden van onze gemeente zal de folder in de brievenbus worden gedaan. Bij niet-kerkgangers zal de folder worden afgegeven nadat er gelegenheid is gegeven voor een (eerste) persoonlijk gesprek. Laten we de Heere vragen of Hij dit middel wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


We zouden het fijn vinden wanneer u (een gedeelte van) een straat voor uw rekening wilt nemen.

U kunt zich (en jij kunt je) opgeven bij dhr. A. de Jong, Raadhuisstraat 45.

Klik op de folder om te bekijken.

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 
  Ter overdenking
 

 


De Zaligspreking

En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

Mattheus 5 : 2 - 11


 

We hebben 283 gasten en geen leden online