Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek.

Graag geven wij u informatie over de gemeente en haar voorgeschiedenis. De website is voorzien van buttons waarmee u de juiste informatie kunt vinden. Verder vindt u op de website de kerkdiensten, het laatste kerkelijk nieuws en het is mogelijk om contact te leggen middels het contact formulier.


De Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Indien u meer informatie wilt over het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk dan kunt u die vinden via www.hersteldhervormdekerk.nl

De website is laatst bijgewerkt op 29 maart 2021


 

 

Teksten prediking |  Zondag 11 april 2021


Morgendienst
( Dienst beluisteren )
Mattheus 28 : 11 - 15
11 En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren.
12 En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,
13 En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.
14 En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt.
15 En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag.

Middagdienst
( Dienst beluisteren )
Galaten 2 : 20
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.